Similar Apps & Games
Braille Fm icon

Braille Fm APK

Braille Fm
0 votes, 0/5

Braille Fm description:

Радио „БРАЙЛ ФМ“ е проект на Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „Равностойно партньорство” – София по идея на нейния председател Владислав Кацарски.

Това е социално българско радио за слепи, в което работят слепи.

Концепцията на радиото: да запознава обществеността със света на слепите хора – техните проблеми, възможности, постижения, с живота им на обикновени граждани на обществото, които искат да творят и да живеят наравно с всички останали.

Радио „БРАЙЛ ФМ“ се разпространява в интернет среда. Неговата програмна схема включва материали за дейността на хората със зрителни дефицити и прави достъпна информация, до която незрящите обикновено достигат трудно. Излъчването трае 24 часа ежедневно, като няма ограничение в сферите и областите: музика, изкуство, наука, техника, литература, здраве, медицина, творчество, образование, спорт, вести, факти отвсякъде и от всякакво естество, интервюта, анализи, гласове от най-различни слоеве от обществото – на слепите и зрящите българи и чужденци.

Целта на създаването и развиването на подобен тип радио е интеграцията на слепите хора в обществото: от една страна, като журналисти и специалисти в областта на електронните медии, а от друга, информацията ще направи хората без зрителни дефицити по-съпричастни и информирани за малко познатия мир на слепите. Радиото е още една възможност за социализиране на лишени от зрение хора със способности и желание да работят и да се развиват като професионалисти.

Мисията на радио «БРАЙЛ ФМ» е да обогати социалната култура на българските граждани, за да може обществото ни да приеме незрящите и различните.

Radio "BRIGHT FM" is a project of the Foundation for information exchange and service to the blind and disabled "equal partnership" - Sofia idea of ​​its president Vladislav Katsarski.

This is socially Bulgarian radio for the blind that employs blind.

 

The concept of radio to acquaint the public with the world of the blind people - their problems, opportunities, achievements, their lives of ordinary citizens of the community who want to create and live as everyone else.

 

Radio "BRIGHT FM" is distributed in the Internet environment. His schedule includes materials on the activities of people with visual deficits and make available information that the blind typically reach difficult. Broadcast lasts 24 hours daily, with no limitation in the fields and areas: music, art, science, technology, literature, health, medicine, art, education, sports, news, facts, anywhere and in any form, interviews, analysis, voices of the -Different strata of society - the blind and sighted Bulgarians and foreigners.

 

The aim of establishing and developing this type of radio is the integration of blind people in society: on the one hand, journalists and specialists in the field of electronic media, and on the other, the information will make people without visual deficits more involved and informed about the little known peace of the blind. Radio is another opportunity for socializing sightless people with ability and desire to work and develop as professionals.

 

The mission of the radio «BRAILLE FM» is to enrich the social culture of Bulgarian citizens to allow our society to accept blind and different.

Show more
Older version of Braille Fm APK
Braille Fm 1.0 for Android 2.3.3 APK file

Version: 1.0 for Android Android 2.3.3

Update on: March 23 15

Size: 2.09 MB (2,192,218 bytes)

Download APK (2.09 MB)